จัดทำบัญชี

กิจการทุกประเภทเมื่อเปิดดำเนินกิจการ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้คือ ท่านต้องมีการยื่นภาษีเงินได้ ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นเป็นประเภทไหน อาทิเช่น การยื่นภาษีต่อสรรพากร คือ ภ.ง.ด. แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ต้องยื่น ภ.ง.ด.1  ถ้าหากกิจการของท่าเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่น ภ.ง.ด.3 หรือ บริษัททั่วไปที่เป็น นิติบุคคล ต้องยื่น ภ.ง.ด.53  จะต้องมีการบันทึกรายการต่างๆที่เกิดขึ้นจริง แยกเป็นรายรับ-รายจ่าย ตามหลักของบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย  พร้อมทำสรุปเป็นแฟ้มเพื่อยื่นประกอบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ หากท่านเลือกให้ สำนักงานทนายความ วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอเยอร์ ออฟฟิต ดูแลการจัดทำให้กับท่าน ท่านจะลดขั้นตอนการทำงาน เราจะดูแลธุรกิจของท่านในการจัดทำบัญชี ที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทของท่านเพื่อยื่นต่อ สรรพากร ตลอดจนการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน ที่ทางบริษัททุกบริษัทจะต้องยื่นเพื่อแสดงที่มาของรายได้-รายจ่าย ของบริษัทท่านเองในแต่ละปี สุดท้ายสิ่งที่ท่านจะต้องรู้คือการหัก ณ ที่จ่ายแต่ละประเภท เช่น เงินเดือน หักอัตราก้าวหน้า (เฉพาะผู้มีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี) ค่าขนส่งหัก 1% ค่าโฆษณาหัก 2% ค่าบริการต่างๆหัก 3% ค่าเช่าหัก 5% เป็นต้น  ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทางบริษัทจะต้องจัดทำ สำนักงานทนายความ วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอเยอร์ ออฟฟิต จึงบริการจัดทำให้กับบริษัททุกประเภท ในการดูแลท่านทุกขั้นตอน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและความแม่นยำ ถูกต้องแก่บริษัทของท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *